วิศวกร จำนวน 1อัตรา

 • คุณสมบัติ

  - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่งนี้
  - วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม อิเลคทรอนิคส์ ,ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ หรือสื่อสาร 
  - สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

  - ขยัน รับผิดชอบ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

  - มีความเข้าใจในงาน UPS, Solar Power, Network หรือ Networking Products เป็นอย่างดี 
  - สามารถเดินทางไปฝึกอบรมต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้